22/03

Đăng kí Online

Xác nhận đăng ký
 miền Trung, miền Nam

05/04
10/04 – 11/04

Chung kết miền Trung
Chung kết miền Nam

Xác nhận đăng ký miền Bắc

12/0417/04 – 18/04

Chung kết miền Bắc

Chung kết Quốc gia

24/04 – 25/04